Pomiary elektryczne


Wykonujemy pomiary elektryczne, odbiorcze i okresowe instalacji oraz osprzętu elektrycznego. Pomiary elektryczne zakończone są protokołem pomiarowym, który traci swoją ważność po 5 latach.
W skład pomiarów wchodzą:

  • pomiar impedancji pętli zwarcia

  • pomiar skuteczności zadziałania wyłączników różnicowo prądowych

  • pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów

  • pomiar rezystancji uziemień i

  • pomiar rezystancji instalacji odgromowej i kontrola zwodów

  • pomiar zabezpieczeń nadprądowych i zwarciowych

Pomiary elektryczne wykonywane są za pomocą najnowszego urządzenia badawczego Sonel MPI 530-IT. Wszystkie pomiary i dokumentacja wykonane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.